الگوریتم های کار و فناوری نهم

الگوریتم های کار و فناوری نهم(آقای داوری)

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 17 را بنویسید.

1-    شروع

2-    ابتدا ازنوار ابزار گزینه line  را انتخاب کنید

3-    ازنوار وضعیت ORTHO  را فعال کنید

4-    درمحل رسم نقشه چپ کلیک کرده وموس رادر جهت خط AB  کشیده سپس اندازه خط را وارد کنید و INTER  را بزنید

5-    موس را به سمت بالا حرکت داده سپس اندازه خط BC  را وارد کرده و INTER را بزنید

6-    موس را در جهت خط CD  حرکت داده اندازه آنرا وارد کرده و INTER  را بزنید

7-    از نوار وضعیت ORTHO  راغیر فعال کرده سپس موس رادر جهت خط DE  حرکت داده و در قسمت آبی رنگ اندازه خط را نوشته سپس با دکمه TAB  به اندازه زاویه رفته واندازه زاویه را وارد کرده INTER  را بزنید

8-    ORTHO  را فعال کرده اندازه خط EF  را وارد کرده و اینتر را بزنید

9-    برای کشیدن خط  FG  با گرفتن همزمان دکمه های SHIFT  و @  در نوار فرمان @ را قرار دا ده سپس اعداد -20   و 50  را وارد کرده INTER  را بزنید

10-                      برای کشیدن خط GH   با گرفتن همزمان دکمه های SHIFT  و @  در نوار فرمان @ را قرار دا ده سپس اعداد -20   و  -50  را وارد کرده INTER  را بزنید

11-                      با حرکت موس در جهت خط HI  اندازه آنرا وارد کرده سپس INTER   را بزنید