الگوریتم های کار و فناوری نهم

الگوریتم های کار و فناوری نهم(آقای داوری)

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 17 را بنویسید.

1-    شروع

2-    ابتدا ازنوار ابزار گزینه line  را انتخاب کنید

3-    ازنوار وضعیت ORTHO  را فعال کنید

4-    درمحل رسم نقشه چپ کلیک کرده وموس رادر جهت خط AB  کشیده سپس اندازه خط را وارد کنید و INTER  را بزنید

5-    موس را به سمت بالا حرکت داده سپس اندازه خط BC  را وارد کرده و INTER را بزنید

6-    موس را در جهت خط CD  حرکت داده اندازه آنرا وارد کرده و INTER  را بزنید

7-    از نوار وضعیت ORTHO  راغیر فعال کرده سپس موس رادر جهت خط DE  حرکت داده و در قسمت آبی رنگ اندازه خط را نوشته سپس با دکمه TAB  به اندازه زاویه رفته واندازه زاویه را وارد کرده INTER  را بزنید

8-    ORTHO  را فعال کرده اندازه خط EF  را وارد کرده و اینتر را بزنید

9-    برای کشیدن خط  FG  با گرفتن همزمان دکمه های SHIFT  و @  در نوار فرمان @ را قرار دا ده سپس اعداد -20   و 50  را وارد کرده INTER  را بزنید

10-                      برای کشیدن خط GH   با گرفتن همزمان دکمه های SHIFT  و @  در نوار فرمان @ را قرار دا ده سپس اعداد -20   و  -50  را وارد کرده INTER  را بزنید

11-                      با حرکت موس در جهت خط HI  اندازه آنرا وارد کرده سپس INTER   را بزنید

12-                       برای کشیدن خط  I J  ابتدا ORTHO  را غیرفعال کرده سپس موس را در جهت خط حرکت داده ودر قسمت آبی رنگ اندازه خط را وارد کرده بادکمه TAB  اندازه زاویه خط را وارد کنید وINTER   را بزنید

13-                      ORTHO  را فعال کرده موس را در جهت خط JK  حرکت داده سپس اندازه را وارد کرده و INTER  را بزنید

14-                      موس را در جهت خط KA حرکت داده تا به نقطه A  برسید سپس چپ کلیک کرده وبرای خاتمه تقشه کشی راست کلیک کنید

15-                      کشیدن نقشه الف صفحه 17

16-                      پایان نقشه الف صفحه 17

 

 

 

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 17 را بنویسید.(شکل مثلث )

روش رسم نقشه ب صفحه 17

1-    شروع

2-    ابتدا ازنوار ابزار گزینه line  را انتخاب کنید

3-    ازنوار وضعیت ORTHO را فعال کنید

4-    درمحل رسم نقشه چپ کلیک کرده وموس رادر جهت خط A  C کشیده سپس اندازه خط را وارد می کنیم و INTER  را بزنید

5-    موس را به سمت بالا حرکت داده سپس اندازه خط AD  را وارد کرده و INTER را بزنید

6-    ORTHO  را غیرفعال کرده موس را در جهت خط DC حرکت داده تا به نقطه C برسیم سپس چپ کلیک کرده وبرای خاتمه تقشه کشی راست کلیک کنید

7-    برای کشیدن دایره از نوار ابزار گزینه CIRCLES  ( دایره )راانتخاب کرده سپس موس را در تقاطع دو خط CA  و AD  قرار داده با حرکت موس دایره کشیده می شود در قسمت آبی رنگ دایره اندازه شعاع را وارد کنید و INTER  را بزنید

8-    ORTHO  را فعال کرده وابزار جابه جای یا MOVE  را انتخاب کنید

9-    با چپ کلیک روی دایره آنرا انتخاب کرده و INTER را بزنید

10-                      با گرفتن همزمان دکمه های SHIFT  و @  در نوار فرمان @ را قرار دا ده سپس اعداد -10  و 10  وارد کرده سپس INTER  را بزنید

11-                      کشیدن مثلث با یک دایره مماس با اضلاع                              

12-                       پایان رسم صفحه 17

 

 

 

 

 

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 18 را بنویسید.( دوران شکل )

الگوریتم رسم نقشه صفحه 18

1-    شروع

2-    ابتدا شکل مورد نظر را در صفحه باز کنید (یا شکل را رسم کنید)

3-    انتخاب ابزار تقارن ( 2D MIRROR )

4-    با چپ کلیک کردن وکشیدن کل شکل را انتخاب کنیدسپس INTER  را بزنید

5-    موس برروی قسمتی از شکل قرار داده و چپ کلیک کنید وسپس با حرکت موس محل قرار گرفتن خط تقارن را مشخص کرده چپ کلیک کرده و INTER  را بزنید

6-    انتخاب ابزار ARRAY  یا آرایه

7-    در کادر محاوره ای باز شده گزینه حالت دورانی یا POLAR را انتخاب کنید سپس روی گزینه

   SELECT  ENTITIES  کلیک کنید

8-    با چپ کلیک کردن وکشیدن کل شکل را انتخاب کرده وINTER  را بزنید

9-    در کادر محاوره ای باز شده قسمت SETTINGS  گزینه CENTER   (قسمت فلش ) چپ کلیک کنید

10-                    باچپ کلیک برروی قسمتی از شکل محل دوران شکل مشخص می شود

11-                    در کادر محاوره ای باز شده قسمت SETTINGS   مقدار زاویه دوران یا تعداد دوران را مشخص کنید

12-                    با فشردن دکمه OK  شکل به تعداد دلخواه دوران داده می شود

13-                    ایجاد شکل زیبا

14-                    پایان

 

 

 

 

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 18 را بنویسید.( تکرار ستونی )

 

1-    شروع

2-    ابتدا شکل مورد نظر را در صفحه باز کنید (یا شکل را رسم کنید)

3-    انتخاب ابزار ARRAY  یا آرایه

4-    در کادر محاوره ای باز شده گزینه تکراردرسطروستون یا RECTANGULAR را انتخاب کنید سپس روی گزینه   SELECT  ENTITIES  کلیک کنید

5-    با چپ کلیک کردن وکشیدن کل شکل را انتخاب کرده وINTER  را بزنید

6-    در کادر محاوره ای باز شده قسمت SETTINGS  گزینه ROWS (قسمت فلش ) چپ کلیک کنید

7-    با چپ کلیک کردن برروی دونقطه از شکل ،ارتفاع آنرا مشخص کنید

8-    در کادر محاوره ای باز شده قسمت SETTINGS  گزینه COLUMNS (قسمت فلش ) چپ کلیک کنید

9-    با چپ کلیک کردن برروی دونقطه از شکل، طول آنرا مشخص کنید

10-                      در کادر محاوره ای باز شده قسمت SETTINGS   مقدار تکراردرسطرو تعداد تکراردرستون را مشخص کنید

11-                      با فشردن دکمه OK  شکل به تعداد دلخواه درسطر وستون تکرارمی شود

12-                      ایجاد شکل زیبا

13-                      پایان

 

 

 

 

 

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 19 را بنویسید .

رسم شکل صفحه 19

1-    شروع

2-    انتخاب ابزار کشیدن مستطیل ( POLYGONS )

3-    باچپ کلیک کردن و کشیدن در صفحه یک مستطیل به اندازه دلخواه بکشید وINTER  را بزنید

4-    ا نتخاب ابزار کشیدن مستطیل ( POLYGONS )

5-    باچپ کلیک کردن و کشیدن یک مستطیل کوچک در درون مستطیل قبلی ( قسمت پایین سمت چپ )کاملا منطبق براضلاع مستطیل وINTER  را بزنید

6-    باچپ کلیک کردن و کشیدن یک مستطیل کوچک در درون مستطیل قبلی (قسمت بالا سمت راست )کاملا منطبق براضلاع مستطیل وINTER  را بزنید

7-    انتخاب ابزاربرش ( TRIM  )

8-    باچپ کلیک کردن و کشیدن کل مستطیل را انتخاب کنید وINTER  را بزنید

9-    قسمت هایی را که می خواهید حذف کنید با دبل کلیک کردن روی آن حذف کنید

10-                      انتخاب ابزار تقارن ( 2D MIRROR )

11-                      با چپ کلیک کردن وکشیدن کل شکل را انتخاب کنیدسپس INTER  را بزنید

12-                      موس برروی قسمتی از شکل قرار داده و چپ کلیک کنید وسپس با حرکت موس محل قرار گرفتن خط تقارن را مشخص کرده چپ کلیک کرده و INTER  را بزنید

13-                      انتخاب ابزار کشیدن کمان (  ARCS  )

14-                      باچپ کلیک کردن درمحل کشیدن کمان وکشیدن موس تا مرکز تقارن سپس چپ کلیک کردن وکشیدن موس تا انتهای محل کمان سپس چپ کلیک کردن و INTER  را بزنید وپایان نقشه صفحه 19

15-                      تکمیل شکل صفحه 19

16-                      پایان

 

 

 

 

 

الگوریتم کارکلاسی صفحه 20 را بنویسید .

کارکلاسی صفحه 20

1-    شروع

2-    از نوار وضعیت روی گزینه ESNAP   راست کلیک کرده روی قسمت SETTING  کلیک کنید

3-    درکادرمحاوره ای باز شده قسمت ENTITY SNAP   گزینه های ENDPOINT  و MIDPOINT  و CENTER   و INTERSECTION   و PERPENDICULAR   و TANGENT   را فعال کنید

4-    کادر محاوره ای را ببندید

5-    ابزار کشیدن دایره را انتخاب کنید

6-                            با چپ کلیک کردن روی صفحه و کشیدن موس ، اندازه دایره بزرگ (  قطر40)را وارد کرده وINTER  را بزنید

7-    ابزار کشیدن دایره را انتخاب کنید

8-    با چپ کلیک کردن روی صفحه و کشیدن موس ، اندازه دایره متوسط ( قطر 30 ) را وارد کرده وINTER  را بزنید

9-    ابزار کشیدن دایره را انتخاب کنید

10-                      با چپ کلیک کردن روی صفحه و کشیدن موس ، اندازه دایره بزرگ (  قطر511) را وارد کرده وINTER  را بزنید

11-                      باچپ کلیک برروی دایره متوسط وانتخاب آن ،درقسمت فرمان CH  را تایپ کنید در نوار ابزار بازشده قسمت  LINE TYPE   را کلیک کرده درکادر محاوره ای باز شده قسمت HIDDEN  را انتخاب و OK  بزنید

12-                      ORTHO  را فعال کنید از مرکز دایره یک خط تقارون رسم کنید وINTER  را بزنید

13-                      ابزارکشیدن مستطیل انتخاب کنید

14-                      باچپ کلیک کردن و کشیدن  موس در صفحه یک مستطیل به اندازه 12×30 بکشید وINTER  را بزنید

15-                      باچپ کلیک کردن و کشیدن  موس در صفحه یک مستطیل به اندازه 40×40 بکشید وINTER  را بزنید

16-                      ابزارMOVE انتخاب کنید در این حالت MIDPOINT (علامت مثلث وارونه ) باید فعال باشد

17-                      یکی ازمستطل های کشیده شده را با چپ کلید کردن وکشیدن انتخاب کرده وINTER  را بزنید

18-                      مستطیل انتخاب شده را با چپ کلیک کردن و کشیدن حرکت داده تا علامت MIDPOINT (علامت مثلث وارونه )دو مستطیل بر هم منطبق شود،چپ کلیک کرده وINTER  را بزنید

19-                      ابزارMOVE انتخاب کنید در این حالت MIDPOINT (علامت مثلث وارونه ) باید فعال باشد

20-                      مستطیل های منطبق شده را انتخاب کرده وINTER  را بزنید

21-                      مستطیل های انتخاب شده را با چپ کلیک کردن و کشیدن حرکت داده تا علامت MIDPOINT (علامت مثلث وارونه )برخط تقارن (علامت مثلث وارونه ) منطبق شود،چپ کلیک کرده وINTER  را بزنید

22-                      گزینه TANGENT (مماس دایره ) را فعال کنیدوابزار خط کشی (LINE  ) را انتخاب کنیدوخطی مماس با دایره کوچک (  قطر511) رسم کنید (تا ضلع دوم مستطیل بزرگتر) با چپ کلیک کردن برانتهای خط کشیده شده خطی به اندازه 17 میلیمتر بکشید

23-                      با توجه به نقشه خط مورب را می کشیم

24-                      ابزار2D MIRROR   ( تقارن ) را انتخاب کنید با چپ کلیک روی خط مورب آنرا انتخاب وINTER  را بزنید با چپ کلیک روی محور تقارن وحرکت موس محل قرار گرفتن خط مورب را مشخص کنید چپ کلیک کرده وINTER  را بزنید

25-                      قسمت آخر نقشه را با انتخاب ابزار LINE  دو خط مورب را به هم وصل کنید

26-                      کشیدن نقشه صفحه 20

27-                      پایان

آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان دوره اول پسرانه امام محمد باقر(ع) شعبه1 - اصفهان
35583400,35581085,35581817
اصفهان- اتوبان آقابابایی پل تمدن خیابان سردار خزایی میدان شش راه
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.